Det vi være tåbeligt at lukke flere plejehjemspladser i Frederikssund!
Velfærdsudvalget skal på udvalgsmødet den 3. marts 2020 have en temadrøftelse om plejeboligkapaciteten. Ældrerådet er blevet bedt om høringssvar uden at have modtaget de scenarier og analyser, der ligger til grund for temadrøftelsen. Men vi er urolige for, at administrationen lægger op til at lukke enten Tolleruphøj eller pladser på et af de andre plejehjem.
Budgetprocessen er besluttet i Byrådet og administrationen vil komme med et prioriteringskatalog (læs besparelseskatalog), som politikerne kan beslutte ud fra. Det skal imødekomme at Kommunen kan miste 45. mio.kr i udligning.
I 2019 blev der lukket 7 pladser på Tolleruphøj pga. åbningen af friplejehjemmet Attendo. Vi har fulgt ventelisten og akutlisten nøje hver måned siden starten af 2019. Åbningen af Attendo havde en umiddelbar indvirkning på ventelisten og akutlisten, der i nogle måneder faldt. Der har dog ikke på noget tidspunkt været overskud af plejehjemspladser, og de seneste måneder er ventelisterne vokset igen, og ved udgangen af januar 2020 står der 24 på ventelisten, hvoraf ingen ønsker Attendo og akutventelisten er igen på vores max på 4 personer, hvoraf kun en af ansøgerne er en udenbys borger.
Ældrerådet ser ingen grund til at skære yderligere ned på antallet af plejehjemspladser, især da også befolkningsprognosen viser, at der kommer flere ældre og dermed et yderligere pres på både service og plejehjemspladser. I løbet af meget kort tid vil vi så igen stå med lange ventelister.
I løbet af 2018 kom der flere 65-79 årige til end skønnet i prognosen fra primo 2018. I prognosen for 2020 er antallet af de ældste ældre (+80 år) nogenlunde sammenstemmende i de to prognoser. Desuagtet valgte man i den nye prognose for 2020, at nedsætte antallet af ældre.
Ældrerådet anbefaler, at antallet af plejehjemspladser fastholdes på det nuværende niveau og at udviklingen til stadighed følges tæt.
Det kan ikke være rigtigt at man lukker kommunens plejehjemspladser, for at presse borgerne over på de ledige pladser på det private friplejehjem Attendo, hvis man ikke har lyst til det. Derudover er borgerne meget glade for at bo på Tolleruphøj og ønsker ikke at flytte.

På vegne af Frederikssund Ældreråd
Formand, Lissi Gyldendahl
Søbovej 2
3630 Jægerspris