Pressemeddelelse
Ældreråd bliver til Seniorråd
Da Ældrerådet konstituerede sig efter valget, blev det nye Råd enige om at ændre navnet fra
Ældrerådet Frederikssund Kommune til Seniorrådet Frederikssund Kommune. Byrådet har
beslutningskompetencen til at ændre navnet og der er en sag på Byrådets dagsordenen den 30.
marts med en positiv indstilling
Baggrunden for ændringen er, at mange der kom for at stemme den 16. november 2021 til
Kommunalvalget spurgte hvorfor vi stod på valgstedet- og når vi fortalte at vi modtog stemmer til
Ældrerådet sagde de ” vi er medlem”- og flere spurgte om hvor de kunne stemme til ÆldreSagen.
Det viser at mange borgere ikke kan kende forskel på Ældrerådet og ÆldreSagen, derfor gør vi det
samme som mange andre Ældreråd skifter navnet til Ældreråd.
Ældrerådets opgaver er bl.a. at varetage alle 60 + åriges interesser overfor Byrådet. Ældrerådet
er et lovfastsat råd der skal høres i alle sager der vedrører de over 60-årige, samt rådgive
politikerne.
Ældrerådet repræsenterer alle borgere over 60 år, men rigtig mange 60 + årige forbinder ikke sig
selv som en del af ældrebefolkningen, men betegner sig selv som seniorer. Så vi synes at
Ældrerådet er mere dækkende navn for vores arbejde.
Der er 9 folkevalgte medlemmer i Ældrerådet. Der var fire fra det tidligere Ældreråd der
genopstillede hvoraf 3 blev valgt. På det konstituerende møde i december blev undertegnede Lissi
Gyldendahl genvalgt som formand, Peter Møller, ny i Rådet blev valgt som Næstformand og
Jørgen Hansen genvalgt til Kasserer.
Lissi Gyldendahl
Formand for Ældrerådet i Frederikssund Kommune