Frederikssund den 27. august 2021

Ældrerådets høringssvar til Frederikssund Kommunes forslag til Kommuneplan 2021-2033

  1. Ældrerådet anbefaler, at der afsættes jord til 2 nye plejehjem fra 2021 til 2033, hvoraf de ene foreslås placeret i i Frederikssund Nord da de fleste borgere, der flytter på plejehjem, ønsker at blive i den del af byen de bor i.

Det andet foreslås placeret i kommunen, hvor behovet aktuelt viser sig at være størst, eller ved en udvidelse af de eksisterende plejecentre i Jægerspris, Skibby og Slangerup.

Motivation/argumentation:

Med baggrund i det grundige baggrundsmateriale, analyser og demografiprognoser, noterer Ældrerådet sig, at der ikke specifikt i ¨Rammerne for Kommuneplan 2021-2033¨, er afsat ny  jord  til bygning af plejehjem.

Antallet af 75-84årige stiger med 7,5% svarende til 320 personer frem til 2033, – og de 85 + årige stiger med 136.8% svarende til 1327 personer. Hvis man antager at 10 % af de over 75-årige flytter på plejehjem vil der skulle  etableres 164 yderligere plejehjemspladser inden 2033[1].

 

  1. Ældrerådet anbefaler, at der reserveres arealer til udbygning/nybygning af  daghjem

Motivation/argumentation:

Daghjem er ofte, især for demente, et  led på vejen til indflytning på plejehjem. Daghjemspladser udsætter behovet for plejehjemspladser og er derfor en vigtigt element i Kommunens ældreservice. Det er klart, at eksplosionen i antallet af det ældste segment af seniorgruppen stiller store krav til alle dele af Kommunens ældrepleje, herunder daghjemspladser.

 

  1. Ældrerådet anbefaler ligeledes, at der mere specifikt indarbejdes en seniorboligstrategi så kommunens ældre borgere får mulighed for at fraflytte deres parcelhuse og tilflytte mere senioregnede boliger

Motivation/argumentation:

I kommunes bosætningsstrategi ønsker man at tiltrække især børnefamilier. Ældrerådet anbefaler derfor, at der mere specifikt indarbejdes seniorboligstrategi så Kommunens ældre borgere får mulighed for at fraflytte deres parcelhuse og tilflytte mere senioregnede boliger. Ældrerådet mener derudover, at en analyse af hvilke boformer der efterspørges er påkrævet, til belysning af arealkrav, beliggenhed og økonomisk formåen. Det kan konstateres, at der er en stor efterspørgsel på arealer til ældrebofællesskaber. Ældrerådet ser gerne en hurtigere myndighedsbehandling af disse, og at der planlægges med opførelse af et tilstrækkeligt antal betalbare lejeboliger, så seniorerne har mulighed for, at få en bolig når og hvis de vil fraflytte deres parcelhuse.

Ældrerådet vil godt pege på yderligere et par forslag:

  1. Etablering af stier og bedre fremkommelighed fra de nye stationsnære boligkvarterer til fritidsområderne på Kalvøen. Der kunne fx etableres en adgang til højre for Klub Mix, i forlængelse af fortovet, så alle nuværende og kommende beboere får let adgang til de grønne områder.
  2. Indarbejdelse af kystsikring og sikring af midtbyen i den vedtagne sti mellem Kronprinsesse Marys Bro og Kronprins Frederiks Bro.

Ældrerådet ønsker dette arbejde fremmet mest muligt, da der intet er sket fysisk for at forhindre en gentagelse af katastrofen med Stormen Bodil tilbage i 2013.

På vegne af Ældrerådet Frederikssund Kommune.

Lissi Gyldendahl

[1] Sundhedsdatastyrelsen: I gennemsnit bor 3,3 pct. af danskere over 65 år på plejehjem i 2020, og andelen stiger med alderen. Blandt borgere i alderen 65-69 år er der således 0,6 pct., der bor på plejehjem, mens der er 16,1 pct. af borgere på 85 år eller derover, der bor på plejehjem.